Algemene voorwaarden

Logo insta

Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Noëlle de Wilde Meubelstoffering:  

 1. KvK nummer 90261526
  , gevestigd te Apeldoorn, Deventerstraat 46, 7311 LX Apeldoorn
 2. Algemene Voorwaarden: onderhavige document.
 3. De opdrachtnemer: Noëlle de Wilde Meubelstoffering
 4. Klant en/of Wederpartij: de partij die een overeenkomst is aangegaan met Noëlle de Wilde Meubelstoffering.
 5. Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf (handelen met oog op doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten).
 6. Bedrijf/zakelijke klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handel in uitoefening van beroep of bedrijf.
 7. Vakman: de vakman of – vrouw op het gebied van meubelstofferen.
 8. Bewerkte goederen: goederen die gemaakt, gerepareerd, of gestoffeerd zijn.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Noëlle de Wilde Meubelstoffering, op iedere overeenkomst gesloten met Noëlle de Wilde Meubelstoffering en op alle rechtsverhoudingen die uit overeenkomsten met Noëlle de Wilde Meubelstoffering voortvloeien.
 2. De Algemene Voorwaarden van Noëlle de Wilde Meubelstoffering prevaleren te allen tijde. Algemene (verkoop- en inkoop-) Voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De Algemene Voorwaarden worden meegestuurd met de Geschatte prijsopgave en zijn te raadplegen via onze website.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
 5. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke uitspraak geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.
 6. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien dan wel iets onvolledig regelen, is Noëlle de Wilde Meubelstoffering zelfstandig bevoegd om deze Algemene Voorwaarden van aanvullingen te voorzien.
 7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen ter vervanging van de vervallen bepaling een nieuwe bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht zullen worden genomen.
 8. Indien door Noëlle de Wilde Meubelstoffering gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.
 9. Noëlle de Wilde Meubelstoffering is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigingen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht één kalendermaand na de datum van verzending aan de wederpartij van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Aanbod

 1. Alle aanbiedingen van Noëlle de Wilde Meubelstoffering zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod is gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens (onder andere foto’s, tekeningen en daaraan ontleende maten). Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor risico van de Klant, tenzij Noëlle de Wilde Meubelstoffering zelf de opmetingen heeft verricht.
 4. Noëlle de Wilde Meubelstoffering is gerechtigd het aanbod via schriftelijke kennisgeving te wijzigen en aan te passen, tenzij de Wederpartij al akkoord is gegaan.
 5. Noëlle de Wilde Meubelstoffering is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.
 6. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat waarop Klant wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Noëlle de Wilde Meubelstoffering.
 7. Mondelinge aanbiedingen door Noëlle de Wilde Meubelstoffering of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door Noëlle de Wilde Meubelstoffering schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Noëlle de Wilde Meubelstoffering kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Zakelijke klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Noëlle de Wilde Meubelstoffering op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4: Informatie/materiaal-verstrekking

 1. Klant dient ervoor zorg te dragen, dat Noëlle de Wilde Meubelstoffering tijdig over alle informatie en materialen beschikt, die nodig zijn om de overeengekomen werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren.
 2. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie, ondeugdelijke kwaliteit of ongeschiktheid van het door Klant aangeleverde materiaal komt voor rekening van de Klant.


Artikel 5: Prijzen

 1. De door Noëlle de Wilde Meubelstoffering gehanteerde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.
 2. Uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de tussen Noëlle de Wilde Meubelstoffering en Klant afgesproken prijs zoals vastgelegd in de offerte.
 3. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 30 dagen zijn verstreken, is Noëlle de Wilde Meubelstoffering gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen indien sprake is geweest van gestegen kosten van lonen, materialen en btw tarieven.

Artikel 6: Betaling

 1. Noëlle de Wilde Meubelstoffering is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen tot een maximum van 50% van de overeengekomen prijs.
 2. In geval een vooruitbetaling is overeengekomen is Noëlle de Wilde Meubelstoffering niet verplicht over te gaan tot uitvoering van de desbetreffende dienst(en), tot de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Indien partijen hebben afgesproken dat bij de uitvoering van een overeenkomst de aflevering in gedeelten zal plaatsvinden, is Noëlle de Wilde Meubelstoffering gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. In dat geval ontvangt Klant voor elke deellevering een deelfactuur.
 4. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
 5. De resterende 50% van de eindfactuur dienen te zijn overgemaakt  of contant worden betaald bij afhalen of  bezorging van het meubel.

  Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud Zakelijke klanten
 1. Zolang Klant geen volledige betaling heeft verricht, blijven de door hem gekochte goederen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van Noëlle de Wilde Meubelstoffering.
 2. Klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele overeengekomen prijs en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
 3. In geval van beslaglegging door derden, surseance van betaling of faillissement, is de Klant verplicht om Noëlle de Wilde Meubelstoffering daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. In geval Noëlle de Wilde Meubelstoffering gebruik wenst te maken van het recht, zoals omschreven in dit artikel, is Klant verplicht Noëlle de Wilde Meubelstoffering toegang te verlenen tot alle locaties waar de zaken van zich bevinden.
 5. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige rechten ten behoeve van Noëlle de Wilde Meubelstoffering onverlet.

Artikel 8: De levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de overeengekomen prestatie moet zijn verricht.
 1. De tussen partijen afgesproken levertijd is indicatief, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de indicatieve levertijd wordt Noëlle de Wilde Meubelstoffering een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijk indicatieve levertijd. Indien Noëlle de Wilde Meubelstoffering alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de in afwijking van lid 2 vast overeengekomen levertijd heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de termijnoverschrijding is te wijten aan een gedraging van Klant zelf.

Artikel 9: Annulering

 1. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.
 1. Indien Klant de opdracht annuleert, is hij verplicht de door Noëlle de Wilde Meubelstoffering reeds gemaakte uren (inclusief lonen en sociale lasten) en kosten (onder andere materialen en grondstoffen,) te betalen.
 2. Klant zal eveneens aan Noëlle de Wilde Meubelstoffering als schadeloosstelling verschuldigd zijn verplicht Noëlle de Wilde Meubelstoffering te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

Artikel 10: Eigendommen afnemer

 1. In het geval Noëlle de Wilde Meubelstoffering ten behoeve van de uitvoering van zijn opgedragen werkzaamheden goederen en/of materiaal van Klant beschikbaar krijgt gesteld, zullen deze goederen c.q. materiaal eigendom blijven van Klant.
 1. Het is Noëlle de Wilde Meubelstoffering niet toegestaan de beschikbaar gestelde goederen en het materiaal anders te gebruiken dan voor het door Klant opgedragen werk. Het is Noëlle de Wilde Meubelstoffering evenmin toegestaan de beschikbaar gestelde goederen zonder instemming van Klant aan derden ter hand te stellen.
 2. Noëlle de Wilde Meubelstoffering zal de door Klant beschikbaar gestelde goederen na eerste aanvraag en binnen redelijke termijn, in goede staat weer aan Klant ter beschikking stellen. Dezelfde verplichting geldt ten aanzien van het door Klant beschikbaar gestelde materiaal, tenzij dit materiaal reeds is verwerkt door Noëlle de Wilde Meubelstoffering.
 3. Indien Noëlle de Wilde Meubelstoffering de goederen niet, niet volledig of beschadigd aan Klant teruggeeft, is Noëlle de Wilde Meubelstoffering jegens Klant een schadevergoeding verschuldigd.
 4. De hoogte van deze schadevergoeding in het vorige lid wordt op verzoek van Noëlle de Wilde Meubelstoffering vastgesteld door een onpartijdige derde, die objectief kan worden aangeduid als iemand met kennis van dergelijke goederen en hun objectieve markt  waarde.
 5. Klant is gerechtigd de schadevergoeding, zoals bedoeld in voorgaande lid, in mindering te brengen op de overeengekomen prijs.

Artikel 11: Op/aflevering

 1. Onder op/aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan Klant.
 2. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/aflevering van goederen zal plaatsvinden is Klant, tenzij anders overeengekomen, verplicht er zorg voor te dragen dat:
 1. de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten
 2. de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken. Indien sprake is van wegwerkzaamheden waardoor aflevering wordt bemoeilijkt dient Klant dit tijdig aan Noëlle de Wilde Meubelstoffering te melden
 3. in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht en voldoende ventilatie aanwezig is.
 4. Ingeval Klant niet aan zijn verplichtingen uit voorgaande lid heeft voldaan, is hij jegens Noëlle de Wilde Meubelstoffering aansprakelijk voor uitbetaling van het aantal gemaakte uren en gemaakte kosten die in het kader van de op/aflevering zijn gemaakt. Tevens is Noëlle de Wilde Meubelstoffering niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een niet tijdige oplevering die het gevolg is van het nalaten van de verplichtingen van Klant, zoals vastgesteld in lid 2, sub a t/m c.
 5. Indien een takel of lift moet worden gebruikt, wordt bij overeenkomst door Noëlle de Wilde Meubelstoffering nader geregeld wie daarvoor zorg draagt. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een lift of takel is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover de schade hem kan worden toegerekend.

Artikel 12: Opslag

 1. In geval de te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat Klant de goederen niet wil aanvaarden, zal Noëlle de Wilde Meubelstoffering binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Noëlle de Wilde Meubelstoffering is na weigering dan wel na de tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan Klant in rekening te brengen.
 2. In geval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Noëlle de Wilde Meubelstoffering:
  1. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen
  2. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van de opslagkosten voor Klant in opslag houden
  3. indien de te leveren goederen daarna nog niet door Klant zijn afgenomen, is Noëlle de Wilde Meubelstoffering gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in het vorige artikel. Indien Noëlle de Wilde Meubelstoffering de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.
 3. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft Noëlle de Wilde Meubelstoffering de keuze te handelen als voorzien onder a,b, of c.
 4. Indien de goederen door Klant zijn betaald, zal Noëlle de Wilde Meubelstoffering de goederen maximaal twee weken in opslag houden zonder berekening van de opslagkosten aan Klant, tenzij anders overeengekomen.
 5. Gaat Koper na verloop van deze termijn nog niet over tot afname van de goederen, dan is Noëlle de Wilde Meubelstoffering gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan Klant af te dragen onder aftrek van de opslag- en andere kosten die Noëlle de Wilde Meubelstoffering in verband met de overeenkomst heeft gemaakt en een schadevergoeding van 25% van hetgeen Klant bij nakoming van de overeenkomst aan Noëlle de Wilde Meubelstoffering verschuldigd was geweest, tenzij Noëlle de Wilde Meubelstoffering kan bewijzen dat zijn schade groter is.

Artikel 13: Extra kosten, meerwerk en/of minder werk

 1. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid aan Klant worden doorberekend.
 2. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst/offerte zijn begrepen en die door Klant worden verlangd.
 3. Meerwerk en/of minderwerk moet altijd door Noëlle de Wilde Meubelstoffering schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 14: Transport

Indien zaken als meubels ter bewerking worden meegegeven aan Noëlle de Wilde Meubelstoffering blijft het risico tijdens transport voor Klant.

Artikel 15: Reiskosten

Noëlle de Wilde Meubelstoffering is gerechtigd reiskosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Noëlle de Wilde Meubelstoffering is slechts aansprakelijk voor schade door Klant geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Noëlle de Wilde Meubelstoffering.
 1. Noëlle de Wilde Meubelstoffering is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
  1. het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de opdracht in verband staan
  2. vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg zijn van schuld of nalatigheid van Noëlle de Wilde Meubelstoffering
  3. vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door Klant niet tevoren is gewezen
  4. het vóór het door Noëlle de Wilde Meubelstoffering opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar Noëlle de Wilde Meubelstoffering in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubilair en/of stoffering heeft aangebracht, die gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken
  5. het uitvloeien van kleuren bij het reinigen (kuisen) van meubelstoffen of leder
  6. het verkleuren van meubelstoffen of leder door werking van het meubilair of onderliggend materiaal
 2. Noëlle de Wilde Meubelstoffering is nooit aansprakelijk voor een waarde hoger dan de waarde van het in rekening gebrachte factuur bedrag.
 3. In geval een Rechterlijke uitspraak tot een andere aansprakelijkheid komt dan in voorgaande artikel is bepaald, zal de aansprakelijkheid van Noëlle de Wilde Meubelstoffering nooit hoger zijn dan het door de verzekeraar van Noëlle de Wilde Meubelstoffering uit te keren bedrag.

Artikel 17: Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

Noëlle de Wilde Meubelstoffering is bij de uitvoering van een overeenkomst met een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

Artikel 18: Overmacht

 1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Noëlle de Wilde Meubelstoffering niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen Noëlle de Wilde Meubelstoffering en Klant ontbonden.
 1. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Noëlle de Wilde Meubelstoffering redelijkerwijs geen invloed kon hebben.
 2. Klant heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 19: Ontbinding

 1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
 2. Voordat Klant een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Noëlle de Wilde Meubelstoffering richt zal hij/zij Noëlle de Wilde Meubelstoffering eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen of de tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door Klant duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 20: Garantie

 1. Noëlle de Wilde Meubelstoffering staat in voor kwaliteit en een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden. De afgeleverde goederen moeten dan ook die eigenschappen bevatten die Klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft Klant het recht op reparatie cq vervanging. Het recht op vervanging komt klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
 1. De garantietermijn gaat in vanaf het moment van op/aflevering aan Klant.
 2. Om gebruik te kunnen maken van de garantie zoals aangeboden door Noëlle de Wilde Meubelstoffering moet de klacht binnen zeven (7) dagen na constatering schriftelijk worden gemeld aan Noëlle de Wilde Meubelstoffering.
 3. Tijdens het eerste jaar na levering geeft Noëlle de Wilde Meubelstoffering 100% garantie op materiaal en arbeid. In het tweede jaar na levering is dit 66% en in het derde jaar 33%. Deze garantie geldt tenzij Noëlle de Wilde Meubelstoffering aannemelijk kan maken dat de ontstane schade het gevolg is van niet met de bestemming corresponderend gebruik, ongeschiktheid van het door Klant zelf aangeleverde of in strijd met uitdrukkelijk advies van Noëlle de Wilde Meubelstoffering gekozen materiaal.
 4. Noëlle de Wilde Meubelstoffering geeft geen garantie op lichte slijtage welke het gevolg is van normaal gebruik.
 5. Noëlle de Wilde Meubelstoffering staat niet in voor 100% verwijdering van vlekken op stoffen die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens Klant.

Artikel 21: Geschillen

 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 1. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan een door Noëlle de Wilde Meubelstoffering gekozen mediator worden voorgelegd.
 2. De kosten van de mediator worden door partijen gedeeld.
 3. Indien mediation niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Noëlle de Wilde Meubelstoffering voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 26 augustus 2016.
Deze Algemene Voorwaarden zijn bijgesteld op 24 april 2017.
Deze Algemene Voorwaarden zijn bijgesteld op 3 juni 2019.
Het KvK nummer is gewijzigd op 26 mei 2023.
Het adres is gewijzigd op 4 februari 2024.

De rest van mijn site ontdekken?

Wil je nog verder rondkijken op mijn site? Klik dan op de afbeelding hieronder voor mijn hoofdpage.

Screenshot 2024 02 09 20 50 17 21 40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12